ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

UP Expertise Database System

ข้อมูลความส่วนตัว

ฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ
ชื่อ-นามสกุล

ฐานนันท์นาฎ  หาญเลิศ

Thananannad  Hanlert

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดหน่วยงาน: กองกลาง
ความเชี่ยวชาญ
ลำดับ 
ความเชี่ยวชาญ 
1 ด้านการบริหารจัดการข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์
2 แต่งหน้าทำผมในโอกาสต่าง ๆ
3 ร้องเพลง
ความสนใจ
ลำดับ 
ความสนใจ 
1 Microsoft Office
2 การจัดการธุรกิจนำเที่ยว
3 ดนตรี
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
งานวิจัยสถาบัน
การอบรม
โครงการบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการส่วนบุคคลใหม่
ข้อมูลหนังสือแต่งใหม่
ข้อมูลรางวัล
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ข้อมูลลิขสิทธิ์
สิ่งประดิษฐ์