ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

UP Expertise Database System

ข้อมูลความส่วนตัว

พีรพงษ์ กีรติศักดิ์วรกุล
ชื่อ-นามสกุล

พีรพงษ์  กีรติศักดิ์วรกุล

Peerapong  Keeratisukwarakul

ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์
สังกัดหน่วยงาน: กองบริการการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ลำดับ 
ความเชี่ยวชาญ 
1 การจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
ความสนใจ
ลำดับ 
ความสนใจ 
1 การอบรมภาษาอังกฤษในประเทศและต่างประเทศ
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
งานวิจัยสถาบัน
การอบรม
โครงการบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการส่วนบุคคลใหม่
ข้อมูลหนังสือแต่งใหม่
ข้อมูลรางวัล
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ข้อมูลลิขสิทธิ์
สิ่งประดิษฐ์