ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

UP Expertise Database System

ข้อมูลความส่วนตัว

นันทวัฒน์ เมืองช้าง
ชื่อ-นามสกุล

นันทวัฒน์  เมืองช้าง

NANTHAWAT  MUANGCHANG

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัดหน่วยงาน: ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์มือถือ:0887681975
Email ที่ใช้งาน:nantawat.mu@up.ac.th
Facebook:https://www.facebook.com/nantawat.mu
LineID:nantawat.mu
เบอร์ภายในโทร: 0 5446 6666 ต่อ2345
ความเชี่ยวชาญ
ลำดับ 
ความเชี่ยวชาญ 
1 Photoshop
2 Search Engine Optimization (SEO)
3 Web Design
4 ตัดต่อวีดีโอ
ความสนใจ
ลำดับ 
ความสนใจ 
1 IOT
2 wordpress
3 weblog
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
งานวิจัยสถาบัน
การอบรม
โครงการบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการส่วนบุคคลใหม่
ข้อมูลหนังสือแต่งใหม่
ข้อมูลรางวัล
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ข้อมูลลิขสิทธิ์
สิ่งประดิษฐ์