ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

UP Expertise Database System

ข้อมูลความส่วนตัว

ธิดาเดือน อุตยานะ
ชื่อ-นามสกุล

ธิดาเดือน  อุตยานะ

tidaduen  utayana

ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์
สังกัดหน่วยงาน: กองกลาง
ความเชี่ยวชาญ
ลำดับ 
ความเชี่ยวชาญ 
1 ด้านการเขียนข่าว
2 ด้านการเขียนบทโทรทัศน์
ความสนใจ
ลำดับ 
ความสนใจ 
1 การทำสื่อ social media
2 การเดินทาง
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
งานวิจัยสถาบัน
การอบรม

ปีที่รอบรม 2553 (2010) :: การคิดนอกกรอบ (Thinking out of the Box)

โครงการบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการส่วนบุคคลใหม่
ข้อมูลหนังสือแต่งใหม่
ข้อมูลรางวัล
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ข้อมูลลิขสิทธิ์
สิ่งประดิษฐ์