ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

UP Expertise Database System

ข้อมูลความส่วนตัว

ชัชชญา ถูกจิตร
ชื่อ-นามสกุล

ชัชชญา  ถูกจิตร

Chadchaya  Thookjitra

ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์
สังกัดหน่วยงาน: กองกลาง
ความเชี่ยวชาญ
ลำดับ 
ความเชี่ยวชาญ 
1 การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
ความสนใจ
ลำดับ 
ความสนใจ 
1 Microsoft Office
2 การท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ/การทำอาหารและขนม/การอ่าน
3 การพัฒนาบุคลิกภาพ
4 วิธีการทำขนมหวาน และเบเกอรี่
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
งานวิจัยสถาบัน
การอบรม
โครงการบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการส่วนบุคคลใหม่
ข้อมูลหนังสือแต่งใหม่
ข้อมูลรางวัล
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ข้อมูลลิขสิทธิ์
สิ่งประดิษฐ์