ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

UP Expertise Database System

ข้อมูลความส่วนตัว

บรรเจิด หงษ์จักร
ชื่อ-นามสกุล

บรรเจิด  หงษ์จักร

Bunjerd  Hongchak

ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์
สังกัดหน่วยงาน: กองกลาง
เบอร์ภายในโทร: 0 5446 6666 ต่อ1013
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา
ความเชี่ยวชาญ
ลำดับ 
ความเชี่ยวชาญ 
1 การสื่อสารผ่านสื่อ social media (New Media)
2 พิธีกร
3 วิทยากรกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน
4 ผลิตรายการโทรทัศน์
ความสนใจ
ลำดับ 
ความสนใจ 
1 Computer Graphics and Multimedia
2 Communication on Social media
3 การพูด
4 จัดกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
งานวิจัยสถาบัน
การอบรม
โครงการบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการส่วนบุคคลใหม่
ข้อมูลหนังสือแต่งใหม่
ข้อมูลรางวัล
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ข้อมูลลิขสิทธิ์
สิ่งประดิษฐ์